Physics is phun  
   Fizika është argëtuese

Më 19 dhjetor në shkollën fillore “Hristijan Todorovski Karposh”, USAID PEP dhe Jeff Nowak, konsultant nga Univerziteti i Indianës, organizuan një puntori për konstruktimin e “Makinës Lëvizëse Ekologjike” me nxënësit e klasave të 7 dhe 8. Qëllimi i nxënësve ishte që të ndërtojn një makinë për bartjen e reakcionit, që do të transferojë energjinë mekanike.

Lexoni më shum...


Nga koncerti i fundit i Toshes përfituan 117 shkolla fillore

Fal  ‘‘Toshe Fond’’ që u grumbullua nga biletat e shitura në koncertin e fundit të Toshe Proeski më 5 tetorë 2007, 117 shkolla fillore do të fitojnë komplete me paisje arsimore në shumë prej 1000 $ çdonjëra.

Lexoni më shum...

 


PEP SHKOLLAT ME TË GJELBËRTA

Prej 1 Qershor  2008, PEP bashkërisht me USAID Projektin për reciklimin e plastikës filloi pilot projektin me 5 “shkolla të gjelbërta” . Shkollat e gjelbërta do të punojnë për...

Lexoni më shum...

 


USAID/PEP ndihmon shpëtimin e shkollës muzikore në Kavadarc!

Qyteti i Kavadarcit është një vend fole për talentet e muzikës. Qyteti ka shkollën fillorë për muzikë “Lazo Micev – Rale”, dhe kjo është shkolla e vetme e këtij tipi në regjion. Shkolla është themeluar më 1970 dhe që atëherë qindra nxënës janë edukuar këtu dhe kanë kontribuar në jetën kulturore të Maqedonisë.

Lexoni më shum...

 


Plani për vlerësim kualitativ zgjerohet  edhe për 50 shkolla më shumë

Në gusht të këtij viti u mbajtën puntori për drejtor, pedagog dhe psiholog nga 50 shkolla në fazën e dytë...

Lexoni më shum...

 


116 shkolla fillore do të fitojnë donacion nga fondi i Toshes

Falë fondit të Toshes - mjeteve që u siguruan nga biletat e shitura në koncertin e fundit të Toshe Proeskit më 5 tetor 2007 - 116 shkolla do të fitojnë komplete pajisjesh në vlerë prej rreth 1.000 dollarësh amerikanë.

Lexoni më shum...

 

 


Arsimtarët mësojnë nga nxënësit

Pesë nxënës janë të shpërblyer, a 32 janë të lavdëruar për esetë e sukseshme në konkursin: Si dua të më notoje arsimtari im
Qëllimi kryesor i këtij konkursi ishte që të ju jepet mundësi nxënësve të shprehin...

Lexoni më shum...


TIK sfidat të pranuara me interes nga fillorasit e Maqedonisë

Gjatë vitit 2008 me ndihmë Ministrë për arsim dhe shkencë, USAID Projekti për arsimin fillor (PEP), promovoi produkte innovative për TIK në 14 shkolla të zgjedhura në gjith Maqedoninë.

Lexoni më shum...


123 shkolla të reja të kyqura në PEP/Komponentën për përsmirsimin e mësimit të matematikës dhe lëndëve shkencore

 

 Gjatë muajit mars 2008, ishin të zgjedhura 123 shkolla të cilat do të jenë të kyqura në Fazën 2 të PEP/Komponentës për përmirsimin e mësimit të matematikës dhe lëndëve shkencore.

Lexoni më shum...


USAID-i e prezentoi teknologjinë kompjuteristike arsimtarëve të muzikës

 

Me 25 Mars të vitit 2008, USAID Projekti për arsimin fillor, e organizoi punëtorinë e pare për TIK  në muzikë për arsimtarët e lëndës të muzikës në shkollat fillore në Maqedoni. Punëtoria është mbajtur në QSI shkolla ndërkombëtare në Shkup. Morrën pjesë 17 arsimtarë nga lënda e muzikës prej gjithë Maqedonisë, gjithashtu morrën pjesë edhe arsimtarë nga PEP TIK pilot shkollat.

Lexoni më shum...


Interesim i madh i firmave të Maqedonisë për bashkëpunim me USAID PEP për renovimin e shkollave

Në vitin 2007 USAID Projekti për arsimin fillor (PEP) renovoi tetë shkolla. Në fazën e dytë, të gjitha komunave ju ishte dhënë shansi i njejtë për të aplikuar për PEP fondet për renovim. Gjithsej 75 komuna janë lajmëruar me 119 aplikacione, prej të cilave 32 ishin të zgjedhura. Për tu stimuluar garim fer dhe transparent, USAID/PEP organizoi ankand të hapur për secilin projekt veças për renovimin e shkollave

Lexoni më shum...


Komponenta e përmirsimit të vlerësimit të nxënësve ishte e prezentuar në konferencë për vlerësim në Slloveni

12, 13 Mars 2008

Me 12 dhe 13 mars, Gorica Mickoska, udhëheqëse e komponentës Përmirësim i vlerësimit, ishte  njëra prej tre prezentuesve për pjesën hyrëse në konferencën ndërkombëtare “Vlerësim i cili nxitë mësim”, e cila është mbajtur në Celje të Sllovenisë. Znj Mickoska ishte e ftuar prej Entit për arsim nga Republika e Sllovenisë.

Lexoni më shum...


“Duam më shum mësim praktik” thuajnë nxënësit


Gjatë seminareve për arsimtarët e shkollave të fazës së parë, të mbajtura gjatë muajit dhjetor të 2007 dhe janar të 2008, nxënësit e klasës së tetë kishin mundësi të provojnë në praktikë mësimdhënie nga lëndët e gjeografisë dhe kimisë, të promovuara nga Projekti për arsimin fillor i USAID-it, por i udhëhequr nga këshilltarët prej Universitetit të Indijanës.

Lexoni më shum...


50 shkolla të reja të kyqura në komponentën e PEP “ Përmirësim i vlerësimit”

Në  nëntor dhe dhjetor të vitit 2007. 110 shkolla fillore aplikuan për fazën e dytë në komponentën e PEP-it “ Përmirësim i vlerësimit”.Në realizimin e fazës së parë të kësaj komponente ishin të kyqura 10 shkolla fillore.

Lexoni më shum...


Përkrahje nga USAID-i për mësim më të mirë nga nxënësit nëpërmjet vlerësimit cilësor

Janar 2008

Gjatë muajit Janar, 250 arsimtarë morrën pjesë në seminaret dhe punëtoritë për përmirësimin e vlerësimit të nxënësve të cilat ishin të organizuara në hotel “Drim” në Strugë.

Lexoni më shum...


Shkollat e zjedhura që do të renovohen në fazën  e dytë

Pranë fazes së dytë të komponentës për renovim do të përfshihen 32 shkolla prej po edhe aq komunave. Për këtë faze kemi pranuar 119 aplikacione prej 75 komunave.

Lexoni më shum...


Të nënshkruajtura dy memorandume për bashkëpunim

28 Janar 2008

 

Me 28 Janar të vitit 2008, është nënshkruajtur memorandum për bashkëpunim me komunat Ilinden dhe Gazi Babë.
Në ngjarjen morën pjesë Drejtori i USAID/PEP projektit Keith Prenton, Kryetarët e këtyre dy komunave, Zhika Stojanovski dhe Koce Trajanovski si dhe drejtorat e shkollave fillore Goce Delçev dhe Dane Krapçev të cilit janë në fazën e dytë të renovimit.

Lexoni më shum..


 

 

Ballina | Për privatësinë | Kontakt | Webmaster

©2007 USAID Projekt për arsimin fillor

USAID AED

USAID Macedonia AED